Šulinėlis Šv. Kryžiaus bažnyčioje

Katalikų tikėjimo daigai Vilniuje pradėjo kaltis dar XIV šimtmečio pradžioje. Didysis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas, nors pats buvo stabmeldys, tačiau, norėdamas miestui ramybės, parsigabeno į Vilnių kelis dominikonų ir pranciškonų vienuolius. Koks jų likimas - tikrų žinių nėra.

Didžiajam Lietuvos Kunigaikščiui Algirdui viešpataujant, vyriausias jo patarėjas ir karo vadas Goštautas, priėmęs katalikų tikėjimą, parsikvietė į Vilnių 14 pranciškonų vienuolių. Pastatęs savam sode nedidelį medinį vienuolyną, aptvėrė jį aukšta tvora ir jame įkurdino atvykusius vienuolius.
Naujieji apaštalai labai uoliai ėmė skelbti Dievo žodį ir raginti stabmeldžius priimti krikščionybę. Tuo sukėlė prieš save stabmeldžių dvasininkų neapykantą. Šie, pasinaudoję Algirdo ir Goštauto nebuvimu Vilniuje, 1345 metais sukiršino žmones prieš pranciškonus, įtikinėdami juos, kad pranciškonai yra priežastis maro, kuris tais metais siautė Vilniuje, kad jie kerėją, nuodus tarp žmonių sėją ir šulinius nuodiją. Įnirtę tamsuoliai puolė menkutį vienuolyną, išlaužė medinę tvorą ir suėmė septynis vienuolius, kurie, didžiausios baimės perimti, laukė mirties. Suėmę surišo, nuvedė į turgavietę ir toj vietoj, kur šiandien stovi miesto rotušė, nukirto jiems galvas. Kitiems septyniems pavyko anksčiau pasprukti iš vienuolyno ir pasislėpti Antakalnio kalnuose. Tačiau ir anie septyni greit buvo susekti, sugauti ir prie kryžių prikalti. Tris kryžius su prikaltais kankinių kūnais pastatė ant Plikakalnio, o kitus keturis nuo stataus kranto į Vilnios upę parito. Algirdas, sugrįžęs į Vilnių, kaltininkus už tai smarkiai nubaudė.
Goštautas labai iškilmingai juos palaidojo ir ant bendro kapo savam sode pastatė nedidelę medinę koplytėlę, o prie jos mūrinį stulpą su Nukryžiuotojo Kristaus statula. Po kurio laiko prie statulos ištryško nedidelis šulinėlis, kurio vanduo nei daugėjo, nei mažėjo.
Kai 1543 m. Vilniaus vyskupas Holšanskis vietoj medinės koplytėlės pastatė mūrinę Šv. Kryžiaus bažnytėlę, šulinėlis atsidūrė bažnyčios viduj, dešinėj pusėj.
To šulinėlio vandeniui žmonės teikė gydomųjų savybių, ypač akių ligoms.

Nariams